نکاتی در مورد طرح نهضت ملی مسکن

خلاصه ای از جلسه با (م.ا) روند کسری و تورم : کسری بودجه، تورم، کاهش درآمد سرانه، فشار به خانوار، تشدید کسری [باید بعدا تامل کرد که آیا این روند کاهنده است یا افزاینده ولی اجمالا نظر این بود که رشد کسری افزاینده است] نسبت قیمت یک خانه ۹۰ متری …

Back to Top