محمد ماشین چیان | بیوگرافی و تحصیلات

به نقل از اکوچت : محمد ماشین چیان دانش آموخته حقوق و اقتصاد از کالج کینز انگلستان است. پایه گذار مجله بورژوا مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بوده است. ماشین چیان معتقد است اگرچه در ایران روشهای مناسبی برای خصوصی سازی بکار گرفته نشده ولی بهتر از این است که …

Back to Top